Korpsbeheerder Rombouts van de politie BrabantNoord zal maandag 19 januari, namens het Regionaal College,
het prestatiecontract voor zijn politiekorps tekenen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Justitie.
De ondertekening van dit Regionaal Convenant 2003-2006 gebeurt tijdens het werkbezoek dat minister Remkes die dag brengt aan de regio Brabant-Noord.
Reden van de relatief late ondertekening zijn de onderhandelingen die Rombouts heeft gevoerd over de paragrafen die handelen over de prestatieafspraken voor klanttevredenheid, ziekteverzuim en preventie.
Rombouts tekent het Regionaal Convenant met volle overtuiging, omdat hij het convenant beschouwt als een uitstekend middel voor het verhogen van de veiligheid en de tevredenheid van de burger binnen de regio.
Hij benadrukt dat prestaties leveren voor politiemensen vanzelfsprekend is.
De betere prestaties van het korps Brabant-Noord n de afgelopen jaren leiden nog niet direct tot een hogere waardering door de burger.
De afspraken die in het prestatiecontract worden gemaakt over tevredenheid van de burger en het verbeteren van het functioneren
van de politie zijn een extra stimulans om nog nadrukkelijker te investeren in de verbetering van de relatie met de burger. Van belang is dat de drempel voor het contact van de burger met de politie wordt verlaagd.
Er zal korpsbreed de mogelijkheid worden geopend tot het doen van aangifte op afspraak, terwijl in april ook electronische aangifte tot de mogelijkheid behoort.
Daarnaast zal meer aandacht worden besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het contact met de burger.
Goede dienstverlening, waarbij de burger centraal staat, is uitgangspunt voor het politieoptreden.
Dat betekent professioneel en tijdig optreden, waarbij wordt ingespeeld op de wensen van de klant.
Het Regionaal Convenant 2003-2006 is een vertaling van het Landelijk Kader Politie.
Doel van het Kader is het maken van concrete en consistente afspraken met afzonderlijke partners in de Veiligheidsketen over de bijdrage die zij leveren,
met een aanduiding van termijnen waar binnen die afspraken moeten worden gerealiseerd.

Door Redactie