In de vergadering van het college op dinsdag 6 januari zijn de volgende besluiten genomen:

– Het college stelt de raad voor de zuidelijke ontsluitingsweg van de wijk Groote Wielen, voor zover
gelegen ten oosten van de Rodenborchweg, de naam Laaghemaal te geven.

– Het college continueert het eerder afgesloten samenwerkingsconvenant met de Seniorenraad.
Op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar, besluit het college bovendien om de professionele ondersteuning van de Seniorenraad voortaan structureel te subsidiëren (€ 6.500,- per jaar).

– Het college stelt voorzitter FEZ voor om de Economische monitor 2003 te agenderen voor de commissievergadering van 2 februari met als voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen.
Deze rapportage geeft de belangrijkste economische ontwikkelingen tussen 1996 en 2003 weer.
De resultaten laten zien dat de economie in op een omslagpunt zit.
Vanaf 2001 is er sprake van stagnatie en het laatste jaar van een terugval van de economie.
Een actieve inzet is nodig.

– Het college stelt voorzitter van commissie ROB voor om het voorontwerp-uitwerkingsplan Broekland-zuid te agenderen voor de vergadering van 4 februari en het voor kennisgeving aan te nemen.
Broekland is één der woonbuurten in De Groote Wielen, gelegen tussen Watertuinen en de Vlietdijk.
Het uitwerkingsplan is de basis voor de bouw van 120 tot 140 woningen en een voorzieningencluster in deze buurt.
Uiteindelijk worden er in Broekland ongeveer 1.100 woningen gebouwd.

– Het college beantwoordt de brief van de Wijkraad Sparrenburg over het afsluiten en ontmantelen van de Sparrenburgstraat zuid.
Na de voltooiing van de werkzaamheden aan de A59 vervult deze straat geen functie meer voor gemotoriseerd verkeer en wordt daarom afgesloten.
Het college wil de weg wel in standhouden voor langzaam verkeer en voor recreatieve activiteiten.

– Het college besluit om grond op de locatie “De Cirkel” in Rosmalen te verkopen aan Fortis Vastgoed Ontwikkeling.
Fortis wil deze grond gebruikenvoor de bouw van tien woningen en een praktijkruimte.

– Het college schrijft in een brief aan Wim Moonen Auto’s V.O.F.Een gedeelte van de bestaande erfafscheiding op een perceel aan de Grintweg in Rosmalen moet worden afgebroken.
Dit gebeurt onder aanzegging van bestuursdwang.
De reden hiervan is dat een gedeelte van de erfafscheiding illegaal is gebouwd en niet kan worden gelegaliseerd.

Meer informatie: Gemeente ´s-Hertogenbosch

Afdeling Communicatie Dorothé Gevers 073 – 615 51 67.

Door Redactie