In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 6 januari zijn de volgende besluiten genomen.

Het college besluit onderstaande bezwaarschriften, volgens het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, gegrond te verklaren:

– de bezwaarschriften over het afwijzen van het verzoek om bestuursdwang toe te passen ten aanzien van het voor verkoop opstellen van auto’s op het perceel Grintweg 7a in Rosmalen.                                           

Besloten is om af te zien van handhavend optreden omdat het er naar uitziet dat de situatie legaal kan worden;

– het bezwaarschrift over het weigeren van een bouwvergunning voor het vernieuwen van een balkon aan de Vughterstraat 23c. In heroverweging wordt de gevraagde bouwvergunning opnieuw geweigerd;

– het bezwaarschrift van Verhallen B.V. over het uitblijven van een reactie op het verzoek om nadere
gegevens over de verkeers- en planologische ontwikkelingen in Hintham-Zuid.
Inmiddels zijn de gevraagde gegevens verstrekt.

 

Het college besluit onderstaande bezwaarschriften, volgens het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren:

– het bezwaarschrift van een particulier over het afwijzen van het verzoek om bestuursdwang toe te
passen voor het zonder vergunning bouwen van een tuinhuis achter het pand Graafsebaan 68 in
Rosmalen;

– het bezwaarschrift van Pistache BV over het weigeren van een bouwvergunning voor het
verbouwen van een horecapand aan het Emmaplein.

Het college besluit onderstaande bezwaarschriften, volgens het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften, niet ontvankelijk te verklaren:

– het bezwaarschrift van R.J.C.M. Spermon Beheer B.V. over de opgelegde last onder dwangsom om
de geluidsvoorschriften in het pand aan de Kolperstraat 14 te handhaven;

– het bezwaarschrift over de aan particulieren verleende vrijstelling voor het houden van kooksessies op de begane grond van het pand aan de Vughterstraat 222.

7. Bestuursdwang

– Het college geeft in een brief aan galvaniseerbedrijf GTO Plating B.V. aan dat de inrichting op de locatie Rietveldenweg 32 zonder milieuvergunning niet in werking mag worden gesteld.
Als er een overtreding wordt geconstateerd dan wordt bestuursdwang in de vorm van een voornemen tot sluiting toegepast.
De vergunning voor het oprichten van het bedrijf zoals op 30 september 2003 is aangevraagd, wordt geweigerd.

– Het college geeft in brieven aan de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch aan dat bestuursdwang wordt toegepast ten aanzien van de uithangborden die zonder vergunning zijn geplaatst op de panden Verwersstraat 19a, Molenstraat 15a en Uilenburg

27b. De Kring Vrienden wordt in de gelegenheid gesteld om de borden voor 13 januari a.s. zelf te verwijderen.

 

– Het college geeft in een brief aan de Vossenhof interieurs aan dat bestuursdwang wordt toegepast
ten aanzien van de reclame die zonder vergunning is geplaatst op de panden Vughterstraat 132-140.
Vossenhof wordt in de gelegenheid gesteld om de reclame voor 13 januari a.s. zelf te verwijderen.

8. Wijziging wijk en buurtindeling Als gevolg van de nieuwbouwactiviteiten in de Groote Wielen en de
deels gerealiseerde nieuwbouw  in de Haverlij, dient de CBS wijk- en buurtindeling van ‘s-Hertogenbosch aangepast te worden.
In verband daarmee stelt het college de raad voor in te stemmen met de aanpassing van de huidige indeling.
In de Groote Wielen worden 5 buurten toegevoegd en vindt een buurtgrenscorrectie plaats in de Haverlij.

9. Bridgeclub de Kentering

Het college heeft het verzoek van de Bridgeclub de Kentering om subsidie als tegemoetkoming in de gestegen kosten voor accommodatiehuur, als gevolg van een genoodzaakte verplaatsing, afgewezen.

Voor meer informatie:
Afdeling communicatie
Herman Loerakker
(073) 615 51 66

 

 

 

Door Redactie