Hoewel de meeste paddestoelensoorten in het najaar vruchtlichamen vormen, kan men het gehele jaar door paddestoelen vinden.
Zo kunnen in de winter meerjarige houtzwammen worden gevonden op dood of levend hout.
Daarnaast zijn er soorten die voornamelijk in het voorjaar groeien zoals voorjaarsridderzwam en ver- schillende morieljes.
Afhankelijk van de klimato- logische omstandigheden kunnen al vroeg in de zomer paddestoelen worden aangetroffen.
Sommige soorten verschijnen daar in tegen pas laat in het najaar (nevelzwam, paarse schijnridder). Paddestoelen zoeken, waar ?
In principe kan men overal naar paddestoelen zoeken, maar sommige terreinen zijn duidelijk soortenrijker dan andere terreinen.
Zo zal men op intensief bemeste graslanden slechts enkele soorten aantreffen, terwijl op schrale graslanden duidelijk meer soorten te vinden zijn.
Daarnaast zijn bijvoorbeeld dennebossen op arme zandgronden vaak soortenarmer dan oude loofbossen op kleigronden.
Erg soortenrijke gebieden zijn oude landgoederen, oude stadsparken en lanen met loofbomen.
Daarnaast worden door gunstig beheer en omstandigheden tegenwoordig veel zeldzame paddestoelen in wegbermen gevonden waaronder boleten en stekelzwammen.

Door Redactie