GROTE RESPONS WOONWENSENONDERZOEK

Het Platform Rosmalen Ouderenproof heeft in de achterliggende week veel ingevulde enqueteformulieren (eind maart was de stand ruim 500) retour mogen ontvangen.
Inmiddels zijn de leden van het Platform in samenwerking met deskundigen van Woningstichting de Kleine Meierij begonnen met het invoeren van de antwoorden in een Computerbestand.
Sluitingstermijn onderzoek is 15 april.
Na de sluitingstermijn zal de totale  verwerking plaats vinden en zal er begonnen kunnen worden met het eindrapport en de daarbij behorende  conclusies kunnen dan
geformuleerd  worden.
Voor de goede orde: er zijn nog steeds ( dus tot 15 april a.s. ) ingevulde formulieren  welkom.
Immers hoe meer respons hoe groter de waarde van de conclusies is en hoe indringender er door het Platform Rosmalen Ouderenproof kan worden gepleit voor het meewegen van deze uitslagen bij de verder planontwikkeling van de Hoef en andere toekomstige ontwikkelingen op het gebied van ouderenhuisvesting in Rosmalen.