2500 Keer de gele kaart

Maandagmiddag 17 mei overhandigde de HEVO 2500 keer de gele kaart aan mevrouw J. Eugster wethouder in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

De voorzitter van de HEVO, de heer Lout Buis, schetste de verbazing en de teleurstelling toen hij een maand geleden uit de pers vernam, dat het college van B en W een subsidiestop wilde doorvoeren voor de HEVO en zestien andere ouderenorganisaties.
Er was ongeloof en verontwaardiging.
Dit verlamde de HEVO echter niet. Integendeel.
Snel werd onder leiding van de heer Jan Hoofs een handtekeningenactie op touw gezet onder het motto Stop …. Subsidiestop.
De gele kaartenactie kreeg veel ondersteuning.
Ze werden geteld en heel compakt ingepakt in een black box, een zwarte doos.
Mevrouw Eugster onderstreepte na de in ontvangst name van de gele kaarten, dat ze zich ervan bewust was dat ze niet hoefde te rekenen op bloemen of een vriendelijk knikje.

‘Ik ben onder de indruk van wat hier gepresteerd is.We (= het college van B en W) gaan ons bezinnen over hoe we hiermee verder moeten gaan.
Het ouderenbeleid moet en zal een impuls krijgen’.

Dinsdag 25 mei besluit de gemeenteraad hoe de bezuinigingmaatregelen vervat in de Kadernota ingevuld moeten worden.
Daarna beslist het college van B en W.