500 Jaar Gilde St.Catharina – St.Joris

Op 6 juni bestaat het Gilde St.Catharina – St.Joris 500 jaar.
In het kader van dit jubileum besteedt ROS Kabelkrant ruim aandacht aan de geschiedenis van dit gilde.
We danken Henk de Werd voor het beschikbaar stellen van zijn geschreven teksten.

Het Rosmalense gilde St.Catharina, in de 19de eeuw ergens tussen 1818 en 1839, gefuseerd met het gilde St.Joris uit Rosmalen heeft een indrukwekkende historie.

Het schitterende oude gildezilver is daar het zichtbare bewijs van.
Helaas gingen alle belangrijke papieren bij een brand verloren.
In 1884 schoot Wilhelmus Rovers, landbouwer alhier, zich nog tot koning van het St.-Catharinagilde.

Daarna werd het stil, erg stil. Einde 19de eeuw was het gilde min of meer ingeslapen.
Het bestond nog wel, maar daar was dan ook alles mee gezegd.

Omstreeks 1921 werd het gilde nieuw leven ingeblazen.
Dat had alles te maken met het zilveren huwelijksfeest van notaris J.H.J. van de Mortel in Rosmalen.
De schutterij werd toen verzocht de optocht mee op te luisteren.
Daaraan werd gehoor gegeven en er  werd tegelijk een nieuwe start gemaakt.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn van 7 november 1925.

‘Het doel der Vereeniging is hare leden vaardig te maken in het gebruik en hanteeren van vuurwapenen,het zooveel mogelijk in eere houden der oude gildegebruiken, het voor zooveel noodig helpen handhaven der openbare orde en eerbiediging van en desgevorderd hulpverleening aan het wettig gezag’.
‘Voor god, koningin en vaderland’ zeggen we tegenwoordig.
De regels zijn uiteraard in de loop der jaren aangepast aan de ‘moderne tijd’.
Het gilde, voorheen een vereniging voor louter en alleen mannen, is sinds 2000 ook opengesteld voor vrouwen.
Het wachten is nog op de eerste gildekoningin.

Op 6 juni bestaat het gilde St.-Catharina-St.-Joris 500 jaar.
In het kader van dit jubileum zal de ROS kabelkrant hier ruim aandacht aan besteden.
Van de hand van Henk de Werd zullen er op de kabelkrant historisch verantwoorde teksten verschijnen.

De hoofdman heeft de leiding van het gilde.
De laatste drie hoofdmannen vindt men binnen de familie Van Helvoirt.
Dorus van Helvoirt, was 44 jaar lang hoofdman.
In 1965 werd hij in het café ‘Het Gildehuis’ gehuldigd i.v.m. zijn 40-jarig jubileum.
Dorus van Helvoirt werd opgevolgd door zijn zoon Martien van Helvoirt trad in 1991 terug en werd benoemd tot Ere-hoofdman.
Martien van Helvoirt was 24 jaar hoofdman geweest.
Tot opvolger als hoofdman van het gilde werd in 1991 gekozen zijn zoon Henk van Helvoirt, de huidige hoofdman.
Henk van Helvoirt werd in 1997 koninklijk onderscheiden voor zijn werk en inzet voor het gilde St. Catharina – St. Joris. Hij werd Lid in de Orde van Oranje Nassau.